Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Ausias March

Auzias March

Biographie

Neveu de Jaume March

Bibliographie

Recueils
 • Les obres de mossen Avsias March ab vna declaratio en los marges de algvns vocables scvrs, Barcelona, Carles Amorós, 1543.
 • Les obres del valeros y extrenv cavaller, vigil y elegnatissim poeta Ausias March. Nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligencia. Posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula, Barcelona, Carles Amorós, 1545.
 • Les obres del valeros cavaller y elegantissim poeta Ausias March: Ara nouament ab molta diligencia reuistes y ordenades, y de molts cants aumentades, Barcelona, Claudi Boronat, 1560.
 • Les obres d'Auzias March, éd. Amadeu Pagès, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2 t., 1912–1914.
 • Ausiàs March, Poesies, éd. Pere Bohigas, Barcelona, Barcino, 5 t., 1952–1959.
 • Ausiàs March, Poesies, éd. Pere Bohigas. Rev. Amadeu J. Soberanas and Noemí Espinàs, Barcelona, Barcino, 2000, 5 t.
Généralités
 • Archer, Robert, « El manuscrit N d'Ausiàs March a la Hispanic Society of America », Llengua y literatura, 4, 1990-1991, p. 359-422.
 • Bataller Català, Alexandre, « Representació social i tòpic de la igualtat davant la mort a través de la figuració del joc dels escacs (De Jaume de Cèssulis i Innocenci III/Joan de Gal·les a Francesc Eiximenis i Ausiàs March) », Llengua i literatura, 9, 1998, p. 7-47.
 • Cabré, Lluís, « Algunes imitacions i traduccions d'Ausiàs March al segle XVI », Quaderns. Revista de traducció, 7, 2002, p. 59-82.
 • Cabré, Lluís, « Un lugar de Petrarca de Ausiàs March (101) a Fernando de Herrera », La fractura historiográfica: las investigaciones de Edad Media y Renacimiento desde el tercer milenio, éd. Javier San José Lera, Francico Javier Burguillo et Laura Mier, Salamanca, SEMYR, Universidad de Salamanca, 2008, p. 519-531.
 • Cabré, Lluís, et Jaume Turró, « "Perché alcun ordine gli habbia ad esser necessario": la poesia I d'Ausiàs March i la tradició petrarquista », Cultura neolatina, 55, 1995, p. 117-136.
 • Coronel, Marco Antonio, « La fuente de la traducción latina de Ausiàs March realizada por Vicente Mariner (Turnoni, 1633) », Boletín de la Sociedad castellonense de cultura, 71, 1995, p. 5-80.
 • Lloret, Albert, « La formazione di un canzoniere a stampa », Ecdotica, 5, 2008, p. 103-125.
 • Lloret, Albert, « Readers and compilators of Ausiàs March's poetry in Barcelona (BNE, MS 2985) », Digital Philology, 1:1, 2012, p. 139-159. [Muse] DOI: 10.1353/dph.2012.0008
 • López Casas, Maria Mercè, « ¿El cancionero D de Ausiàs March, un original de imprenta? », Actas del XIII Congreso internacional Asociación hispánica de literatura medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009), éd. José Manuel Fradejas, et al., Valladolid, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2010, t. 2, p. 1181-1200.
 • López Casas, Maria Mercè, « De los impresos al cancionero E de Ausiàs March », Del impreso al manuscrito en los cancioneros, éd. Josep Lluís Martos, Alcalá de Henares, Centro de estudios cervantinos, 2011, p. 171-186.
 • Martos, Josep Lluís, « Cuadernos y génesis del cancionero O1 de Ausiàs March (Biblioteca Universitaria de Valencia Ms. 210) », Cancioneros en Baena. Actas del II Congreso Internacional Cancionero de Baena, éd. Jesús L. Serrano Reyes, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2003, t. 2, p. 129-142.
 • Martos, Josep Lluís, « Fechas para la datación del Còdex de Cambridge », Critica del testo, 11:3, 2008, p. 87-108.
 • Martos, Josep Lluís, « La duplicació de poemes en el cançoner G d'Ausiàs March i el copista G2b », Cancionero general, 7, 2009, p. 35-69.
 • Martos, Josep Lluís, « La gènesi del cançoner G d'Ausiàs March: les mans dels copistes de G2 i G4 », Actas del XIII congreso internacional Asociación hispánica de literatura medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009), éd. José Manuel Fradejas et. al., Valladolid, Asociación hispánica de literatura medieval, 2010, t. 2, p. 1349-1359.
 • Martos, Josep Lluís, « La copia completa y la restauración parcial: los cancioneros impresos de Ausiàs March en los manuscritos », Del impreso al manuscrito en los cancioneros, éd. Josep Lluís Martos, Alcalá de Henares, Centro de estudios cervantinos, 2011, p. 13-45.
 • Mestre Zaragozà, Marina, Ausiàs March: l'impossible orthodoxie de l'être, Madrid, Casa de Velázquez (Essais de la Casa de Velázquez, 8), 2014, xv + 162 p.
  Compte rendu: Michèle Gally, dans Perspectives médiévales, 36, 2015. [www] DOI: 10.4000/peme.7841
 • Pagès, A., Ausias March et ses prédécesseurs, Paris, 1912.
 • Ramírez i Molas, Pere, « Un manuscrit inèdit d'Ausiàs March », Estudis de llengua i literatura catalana, Homenatge a Josep Maria Casacuberta. Vol. 2, 9, 1981, p. 217-240.
 • Rubió y Ors, Joaquín, Ausias March y su época, Barcelona, Subirana, 1882.
 1. Oeuvre1

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March: la poesia lírica d'abans d'Auzias March. Introducció i anotació d'Amedeu Pagès, Castelló de la Plana, s. n. (Llibres rars i curiosos, 5), 1934, 120 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 12 août 2014