logo arlima

Isabel de Villena

Dona Ysabel de Billena

Biographie

Née à València en 1430 — Morte à València en 1490

Religieuse clarisse. Miquel Pérez lui dédie sa traduction de l'Imitatio Christi de Thomas a Kempis.

Bibliographie

 1. Vita Christi

  Titre: 
  Date:1497
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit:[Prologue]
  Molt alta, molt poderosa, christianissima reyna e senyora:
  La resplandent lum de deuocio que dins vostra altesa clareja li ha descubert que en aquest seu monestir hi hauia vn deuot Vita Christi, ordenat per la illustre dona Elionor, alies Sor Ysabel de Billena–
  [Texte]
  Açi comença hun Vita Christi en romanç, per que los simples e ignorants puguen saber e contemplar la vida e mort del nostre redemptor e senyor Jesus, amador nostre, al qua sia donada gloria e honor de totes les obres nostres com a faedor e ordenador de aquelles.
  Capitol primer. Com per hun angel fon denunciada a sanct Johachim la mundissima concepcio de la sua sanctissima filla.
  Ecce jam venit plenitudo temporis. Car venint e acostantse…
  Explicit:… sia donada per tots laor, honor, gloria e benedictio in secula seculorum. Amen.
  A laor, honor et gloria de la sanctissima Trinitat fonch stampat lo present Vita Christi, a instancia de la reuerent sor Aldonça de Montsoriou, abbadessa del monestir de les monges de la Trinitat, de la insigne ciutat de Valencia; e imprimit per Lope de la Roqua, aleman, e acabat, en la dita ciutat, a XXII de agost, en lo any de la Natiuitat de nostre Senyor M CCCC LXXXXVII.
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Vida e mort del nostre redemptor Jesus
   Valencia, Lope de la Roca, 1497
   ARLIMA: EA841   GW: M50500   ISTC: iv00276100   USTC: 333471
   Exemplaires en ligne: [BNC] [BVD] [BVMC] [GB] [IA]
  2. Vita christi de la reverent abbadessa de la Trinitat
   Valencia, Jorge Costilla, 1513
   ARLIMA: EA842   USTC: 342432
   Exemplaire en ligne: [BVMC]
  3. Vita Christi de la reverent abbadessa de la Trinitat
   Barcelona, Carles Amorós, 1527
   ARLIMA: EA843   USTC: 342431
   Exemplaire en ligne: [BVMC]
  Éditions modernes
  • Llibre anomenat Vita Christi, compost per sor Isabel de Villena, abadessa de la Trinitat de Valencia, ara novament publicat segons l'edició de l'any 1497 per R. Miquel y Planas, Barcelona, Miquel-Rius (Biblioteca catalana), 1916, 3 t. [IA: t. 1, t. 2, t. 3]
  • Vita Christi, València, Institució Alfons el Magnànim, 1986.
  • Isabel de Villena, Protagonistes femenines a la "Vita Christi". Introducció de Rosanna Cantavella; transcripció de Lluïsa Parra, Barcelona, La Sal (Clàssiques catalanes, 15), 1987, xxxi + 180 p.
  • Isabel de Villena, Vita Christi, [estudi introductori de] Josep Almiñana Vallés; [texts revisats i corregits per Joan Costa Català], Valencia, Ajuntament de Valencia, 1992, 2 t., 852 p.
  • Isabel de Villena, Vita christi. Seleccio i edicio a cura d'Albert-Guillem Hauf i Valls, Barcelona, Edicions 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 115), 1995, 352 p.
  • Vita Christi de la Reverent Abbadessa de la Trinitat. Presentació a cura d'Albert G. Hauf, Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2001. [www]
  • La "Vita Christi" de Sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada [por] Albert-G. Hauf Valls, València, Biblioteca Valenciana, 2006, 2 t., 134, cccvi p.
  • Isabel de Villena (Elionor d'Aragó i de Castella), Vita christi. Edició, estudi, notes i glossari de Vicent Josep Escartí; presentació de Pere Maria Orts i Bosch, València, Institució Alfons el Magnànim, 2011, 605 p.
  • Sor Isabel de Villena, Vita Christi, éd. Albert G. Hauf. [www]
  Traductions modernes
  • en anglais:
   • Isabel de Villena, Portraits of Holy Women: Selections from the "Vita Christi". Introduction and selection of texts by Joan Curbet; translation and notes by Robert D. Hughes, Barcelona et Woodbridge, Brewer, 2013, 179 p.
  • en français:
   • Sœur Isabelle de Villena, Femmes dans la vie du Christ, traduit et présenté par Patrick Gifreu, Perpignan, Éditions de la Merci, 2008, 183 p.
  Études
  • Alemany, Rafael, « Dels límits del feminisme de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena », Actes del Novè Col·loquium international de llengua i literatura catalanes, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, t. 1, p. 301-313.
  • Alemany, Rafael, « Lematització provisional del lèxic de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena (primera part A-F) », Anuari de l'Agrupació borrianenca de cultura, 8, 1997, p. 7-36.
  • Barnett, David, « The voice of the Virgin: accessible authority in the visitation episode of Isabel de Villena's Vita Christi », La Corónica, 35:1, 2006, p. 23-45.
  • Bellveser, Ricardo, éd., Dones i literatura entre l'Edat Mitjana i el Renaixement, València, Institució Alfons el Magnànim, 2012, 2 t., 925 p.
  • Berg Sobré, Judith, « Eiximenis, Isabel de Villena and some fifteenth century illustrations of their works », Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes. Actes del Primer Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica (Urbana, 30 de març-1 d'abril de 1978), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1979, p. 303-313.
  • Cantavella, Rossanna, Isabel de Villena protagonistes femenines a la "Vita christi", Barcelona, LaSal, 1987.
  • Cantavella, Rosanna, « Intellectual, contemplative, administrator: Isabel de Villena and the vindication of women », A Companion to Spanish Women's Studies, éd. Xon De Ros et Geraldine Hazbun, Woodbridge, Tamesis, 2011, p. 97-107.
  • Caso, Ángeles, Las olvidadas: una historia de mujeres creadoras, Barcelona, Círculo de Lectores, 2006, p. 297.
  • Fuster, Joan, « Jaume Roig i sor Isabel de Villena », Llengua, literatura, historia [= Obra completa. I], Barcelona, Edicions 62, 1968, p. 175-212. — Réimpr. dans: Misógins i enamoráis, éd. Albert G. Hauf i Valls, Alzira, Bromera, 1995, p. 73-108.
  • Fuster, Joan, El món literari de sor Isabel de Villena, Barcelona, Edicions 62, ??, p. 153-174.
  • Garcia Aparicio, Pilar, « Sor Isabel de Villena: una monja feminista al segle XV? », L'Aiguadolç, 4, 1987, p. 31-38.
  • Guia, Josep, « La Magdalena com a pretext: determinació d'autoria en textos catalans de la fi del segle XV », Homenatge a Arthur Terry, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999, t. 2, p. 27-56.
  • Hauf, Albert G., « La Vita Christi de Sor Isabel de Villena y la tradición de las vitae Christi medievales », Studia in honorem M. de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1987, p. 105-164.
  • Hauf, Albert G., « Isabel de Villena i la Istòria de la Passió », II Congrés de llengua i literatura catalana, VIII, àrea 7, València, Institut de filologia valenciana, 1989, p. 541-552.
  • Hauf, Albert G., « Teologia i fantasia: la Vita Christi de sor Isabel de VIllena i la tradició de les Vitae Christi medievals », D'Eiximenis a sor Isabel de Villena: aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; València, Institut de filologia valenciana (Biblioteca Sanchis Guarner, 19), 1990, 420 p. [BVD]
  • Hauf, Albert G., D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportado a l'estudi de la nostra cultura medieval, València, Institut de filologia valenciana; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guamer, 19), 1990.
  • Marçal, Maria Mercè, « Isabel de Villena i el seu "feminisme" literari », Revista de Catalunya, 44, 1990, p. 120-130.
  • Muñoz, Ferran, « Lectura i contemplació. Noves aportacions al voltant del retaule del convent de la Puritat de València », Afers. Fulls de recera i pensament, XVII, n° 41, 2002, p. 57-72.
  • Orts Molines, Josep Lluís, « A propòsit de l'"estil femení" en sor Isabel de Villena », Actes del Novè Col·loquium international de llengua i literatura catalanes, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, t. 1, p. 315-325.
  • Pearson, Roland, Isabel de Villena's "Vita Christi": The Female Religious and the Female Voice, Ph. D. dissertation, Indiana University, Bloomington, 1993.
  • Piera, Montserrat, « Writing, auctoritas and canon formation in Sor Isabel de Villena's Vita Christi », La Corónica, 32:1, 2003, p. 105-118.
  • Renedo, Xavier, « Semblances i figures de la natura en la literatura catalana medieval », L'Avenç, 284, 2003, p. 33-40.
  • Riquer, Martí de, « Bernat Fenollar i els seus amics », Història de la literatura catalana, part antiga, Barcelona, Ariel, 1985, t. 4, p. 181-224.
  • Twomey, Lesley K., « Sor Isabel de Villena, her Vita Christi and an example of gendered Immaculist writing in the fifteenth century », La Corónica, 32:1, 2003, p. 89-103.
  • Twomey, Lesley K., The Fabric of Marian Devotion in Isabel de Villena's "Vita Christi", Woodbridge et Rochester, Tamesis (Colección Támesis. Serie A: Monografías, 313), 2013, xvii + 295 p.
   Compte rendu: Cynthia Robinson, dans The Medieval Review, 13.11.05, 2013. [www]
  • Twomey, Lesley, « Mary Magdalene and Martha: Sor Isabel de Villena's self-fashioning through constructing her community », Self-Fashioning and Assumptions of Identity in Medieval and Early Modern Iberia, éd. Laura Delbrugge, Leiden et Boston, Brill, 2015, p. 298-326.
  • Zavala M, Iris, Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca), Barcelona, Anthropos, 1993, p. 51-62.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/4011


Voir aussi:
> Wikidata: Q3155085
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 24 juin 2015

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter