logo arlima

Littérature catalane du Moyen Âge

Bibliographie

Répertoires bibliographiques imprimés
 • Massó Torrents, Jaume, Repertori de l'antiga literatura catalana. [I.] La poesia, Barcelona, Alpha, 1932, xi + 620 p.
 • Massó Torrents, Jaume, Repertori de l'antiga literatura catalana. [II.] [tapuscrit inédit] [www]
 • Concheff, Beatrice Jorgensen, Bibliography of Old Catalan Texts, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies (Bibliographic Series, 5), 1985, xi + 177 p.
Bibliographies courantes
 • The Year's Work in Modern Language Studies, London, Modern Humanities Research Association, depuis 1930. [PQ]
 • Corpus bibliogràfic digital de la literatura catalana de l'Etat Mitjana, Institut interuniversitari de filologia valenciana (Seu de la Universitat d'Alacant). [www]
 • Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, Napoli, Università di Napoli Federico II. [www]
 • Translat: Traduccions al català medieval fins a 1500, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. [www]
 • Regesta imperii, Akademie der Wissenschaften under Literatur Mainz. [www]
  Sous « Literatursuche », on trouve une base de références bibliographiques dans tous les domaines des études médiévales.
 • Sciència.cat (Lluís Cifuentes et Antònia Carré, Universitat de Barcelona)
  Outils sur la littérature catalane scientifique et technique du Moyen Âge et de la Renaissance.
 • Qüern: butlletí bibliogràfic de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'etat moderna, depuis 1993. [www]
  Répertoire des publications sur la littérature catalane des origines au XVIIIe siècle.
 • Narpan: Textos Medievals Catalans
  Bases de données, ressources et outils divers sur la littérature catalane du Moyen Âge.
 • BITECA: Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears, bibliographie faisant partie du projet Philobiblon. [www]
 • TRACES: base de dades bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. [www]
Recueils et anthologies
 • Documentos literarios. Antigua lingua catalana (siglos XIV y XV) publicados de real órden por D. Próspero de Bofarull y Mascaró, Barcelona, Imprenta del archivo (Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragon, 13), 1857, 652 p. [GB] [IA]
 • Meyer, Paul, « Nouvelles catalanes inédites », Romania, 13, 1884, p. 264-284. [Gallica] [GB] [HT] [IA] DOI: 10.3406/roma.1884.6302
 • Meyer, Paul, « Nouvelles catalanes inédites », Romania, 20, 1891, p. 193-215. [Gallica] [GB] [HT] [IA] DOI: 10.3406/roma.1891.5669
 • Meyer, Paul, « Nouvelles catalanes inédites (fin) », Romania, 20, 1891, p. 579-615. [Gallica] [GB] [HT] [IA] DOI: 10.3406/roma.1891.5692
 • Novelari català dels segles XIV a XVIII, publicat en vista dels manuscrits y edicions primitives per R. Miquel y Planas, Barcelona, [s. n.] (Biblioteca catalana), 1908-1916, 3 t. [GB: t. 1, t. 2, t. 3] [IA: t. 1, t. 2, t. 3]
 • Novel·letes exemplars: La fiyla del rey d'Ungria, La filla del emperador Costantí, La comtessa fidel, Amich e Melis, Lo fill del senescal d'Egipte. A cura de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A), 1934, 186 p.
 • Novel·letes sentimentals dels segles XIV i XV, a cura d'Arseni Pacheco, Barcelona, Edicions 62 (Antologia catalana, 57), 1970, 108 p.
 • Narrativa breu catalana. Segles XIV-XV. Estudi introductori i selecció de J. M. Ribera Llopis, València, Tres i Quatre, 1990.
 • La ploma de jonc. Antologia de la literatura catalana medieval (segles XIII-XIV): literatura sapiencial i historiogràfica. Versió en català modern de Gabriel de la S. T. Sampol, Muro, Ensiola (Logos biblioteca, 1), 2011, 265 p.
Histoires de la littérature
 • Broch, Àlex, éd., Història de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia catalana, Editorial Barcino et Ajuntament de Barcelona, t. 1-3, 2013-2015.
 • Cambouliu, F.-R., Essai sur l'histoire de la littérature catalane. Deuxième édition augmentée de la "Comedia de la gloria d'amor" de Fra Rocaberti, poème inédit tiré des manuscrits de la Bibliothèque impériale et d'un nouveau fragment de la traduction catalane de Dante, Paris, Durand, 1858, [iii] + 189 p. [IA]
 • Colón, Germà, Literatura catalana, Madrid, La Muralla, 1975.
 • Rubió i Balaguer, Jordi, Història de la literatura catalana, Barcelona, Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya; Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca "Abat Oliba", 35 et 40), 1984-1986, 3 t.
 • Ruiz i Calonja, Joan, Història de la literatura catalana, pròleg de Jordi Rubió, Barcelona, Editorial Teide, 1954, xxiv + 645 p.
 • Riquer, Martín de, et Antoni Comas, Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, 1964-1972, 4 t. — Réimpr.: 1980-1983.
 • Riquer, Martín de, Antoni Comas et Joaquim Molas, Historia de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, 1984-1993, 11 t.
Généralités
 • Badia, Lola, De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 6), 1988, 196 p.
 • Badia, Lola, « Traduccions al català dels segles XIV-XV i innovació cultural i literària », Estudi general, 11, 1991, p. 31-50.
 • Badia, Lola, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí et Josep Pujol, éd., Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 210), 2016, 266 p.
 • Baret, Eugène, Les troubadours et leur influence sur la littérature du midi de l'Europe avec des extraits et des pièces rares ou inédites. Troisième édition, Paris, Didier, 1867, x + 483 p. [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
  Éditions antérieures:
  • Baret, Eugène, Espagne et Provence. Études sur la littérature du midi de l'Europe accompagnées d'extraits et de pièces rares ou inédites pour faire suite aux travaux de Raynouard et de Fauriel, Paris, Durand, 1857, xi + 451 p. [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
  • Baret, Eugène, Les troubadours et leur influence sur la littérature du midi de l'Europe avec des extraits et des pièces rares ou inédites. Deuxième édition, Paris, Didier, 1867, x + 483 p. [GB] [IA]
 • Bohigas, P., « La matière de Bretagne en Catalogne », Bulletin bibliographique de la Socíeté internationale arthurienne, 13, 1961, p. 81-98.
 • Cabré, L., « El conreu del lai líric a la literatura catalana medieval », Llengua e literatura, 2, 1987, p. 67-132.
 • Cabré, Lluís, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret et Josep Pujol, éd., The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500: Translation, Imitation, and Literacy, Woodbridge, Támesis (Series A: Monografías, 374), 2018, xiv + 286 p.
 • Carré, A., et L. Cifuentes, « Los baños en la literatura catalana medieval durante los siglos XIV y XV », Actas del XI Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval, éd. A. López Castro et M. L. Cuesta, León, 2007, p. 395-403.
 • Cifuentes, Lluís, La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona, Universitat de Barcelona et Universitat de les Illes Balears, 2006.
 • Cifuentes, Lluís, « Textes scientifiques en catalan (XIIIe–XVIe siècles) dans les bibliothèques de France », Le livre de science, du copiste à l'imprimeur, éd. Laurence Moulinier-Brogi et Nicolas Weill-Parot, Médiévales, 52, 2007, p. 89-117. [www]
 • Cingolani, Stefano Maria, « "Nos en leyr tales libros trobemos plazer e recreation". L'estudi sobre la difusió de la literatura d'entreteniment a Catalunya els segles XIV i XV », Llengua i literatura, 4, 1990-1991, p. 39-127.
 • Duran, E., Estudis sobre la cultura catalana al Renaixement, València, 2004.
 • Entwistle, William J., The Arthurian Legend in the Literatures of the Spanish Peninsula, London, New York et Toronto, Dent and Dutton, 1925. — Réimpr.: New York, Phaeton Press, 1975.
 • Fedi, Beatrice, « Sulla prima ricezione dei dottrinari tolosani in Catalogna », Medioevo romanzo, 46:2, 2022, p. 410-423.
 • Ferrer, Montserrat, et Lluís Cabré, « Reflections on the making of a census of medieval Catalan translations », Digital Philology, 3:1, 2014, p. 43-58. [Muse] DOI: 10.1353/dph.2014.0007
 • Garcia, M., et A. Wilkinson, « La producció impresa en català als ss. XV i XVI », Caplletra, 51, 2011, p. 51-79.
 • Hernando i Delgado, Josep, « Del llibre manuscrit al llibre imprès. La confecció del llibre a Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial », Arxiu de textos catalans antics, 21, 2002, p. 257-603.
 • Lida de Malkiel, María Rosa, « Arthurian literature in Spain and Portugal », Arthurian Literature in the Middle Ages: A Collaborative History, éd. Roger Sherman Loomis, Oxford, Clarendon Press, 1959 [réimpr.: 1961; 1967; 1974; 1979; London, 2001], p. 406-418.
 • Marfany, Marta, « Balades, lais i rondells francesos en la literatura catalana del segle XV », Mot so razo, 8, 2009, p. 16-26.
 • Martín, Llúcia, « Fábulas de origen oriental en la Península Ibérica. La repercusión en la literatura catalana », Reinardus, 23, 2010-2011, p. 126-136. DOI: 10.1075/rein.23.06mar
 • Martines, Vicent, « Els amants i els altres. Una visita al tercer amorós en la literatura catalana medieval », Anuari de l'Agrupació borrianenca de cultura, 5, 1994, p. 29-43.
 • Meyer, Paul, « Traités catalans de grammaire et de poétique », Romania, 6, 1877, p. 341-358. [JSTOR] [Persée] [Gallica] [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/roma.1877.6826
 • Meyer, Paul, « Traités catalans de grammaire et de poétique (suite) », Romania, 8, 1879, p. 181-210. [JSTOR] [Persée] [Gallica] [GB: ex. 1, ex. 2] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/roma.1879.6464
 • Meyer, Paul, « Traités catalans de grammaire et de poétique (suite) », Romania, 9, 1880, p. 51-70. [JSTOR] [Persée] [Gallica] [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/roma.1880.6504
 • Morel-Fatio, Alfred, « Rapport sur une mission philologique à Valence », Bibliothèque de l'École des chartes, 45, 1884, p. 615-654. [Gallica] [GB] [HT] [IA] DOI: 10.3406/bec.1884.447257
 • Morel-Fatio, Alfred, « Rapport à M. le ministre de l'Instruction publique sur une mission philologique à Valence », Bibliothèque de l'École des chartes, 46, 1885, p. 108-137. [Gallica] [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/bec.1885.447334
 • Morel-Fatio, Alfred, « Mélanges de littérature catalane », Romania, 15, 1886, p. 192-235. [Gallica] [GB] [HT] [IA] DOI: 10.3406/roma.1886.5926
 • Müller, Isabelle, « Le rôle de la traduction dans le développement d'une langue poétique catalane », Transcrire et/ou traduire. Variation et changement linguistique dans la tradition manuscrite des textes médiévaux. Actes du congrès international, Klagenfurt, 15-16 novembre 2012, éd. Raymund Wilhelm, Heidelberg, Winter (Studia romanica, 182), 2013, p. 99-110.
 • Pellissa Prades, Gemma, La ficció sentimental catalana de la segona meitat del s. XV, tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2013, 383 p. [handle.net]
 • Pujol, Josep, « Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle xv », Quaderns. Revista de traducció, 7, 2002, p. 9-32.
 • Rovira Soler, José Carlos, Humanistas y poetas en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, Alacant, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1990, 256 p.
 • Ribera Llopis, Juan Miguel, « Viajeros catalanes a Ultratumba », Revista de filología románica, 9, 1991, p. 121-131.
 • Rubió Balaguer, Jordi, « El Renacimiento en las letras catalanas », Historia general de las literaturas hispánicas, éd. Guillermo Díaz-Plaja, Barcelona, Vergara, 1953, t. 3, p. 727-930.
 • Rubió Balaguer, Jordi, Humanisme i Renaixement, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Obres completes, 8), 1990, 373 p.
 • Rubió y Lluch, Antonio, El renacimiento clásico en la literatura catalana. Discurso leído en su solemne recepción en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 17 de junio de 1889, Barcelona, Roviralta, 1889, 86 p. [GB] [IA]
 • Rubió i Lluch, Antoni, « La lengua y la cultura catalanas en Grecia en el siglo XIV », Homenaje á Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado. Estudios de erudición española, con un prólogo de D. Juan Valera, Madrid, Suárez, 1899, t. 2, p. 95-120.
 • Rubió i Lluch, Antoni, « La cultura catalana en el regnat de Pere III », Estudis universitaris catalans, 8, 1914, p. 219-247. [GB] [HT] [IA]
 • Rubió i Lluch, Antoni, « Joan I humanista i el primer període de l'humanisme català », Estudis universitaris catalans, 10, 1917-1918, p. 1-117. [GB] [HT] [IA]
 • Torres Amat, Félix, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Barcelona, Verdaguer, 1836, xliv + 720 p. [IA: ex. 1, ex. 2]
 • Torró Torrent, Jaume, Sis poetes del regnat d'Alfons el Magnànim: Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí García, Rodrigo Dies, Lluís de Vila-Rasa, Francesc Sunyer, Barcelona, Barcino, 2009.
 • Wells, Courtney Joseph, « "In lingua est diversitas": medieval Francophone and Occitanophone literary cultures in Catalonia and Italy », Medieval Francophone Literary Culture Outside France: Studies in the Moving Word, éd. Nicola Morato et Dirk Schoenaers, Turnhout, Brepols (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 28), 2019, p. 473-506.
 • Zimmermann, Michel, Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 23), 2003, 1408 p.
Permalien: https://arlima.net/no/3499


Voir aussi:
> Wikidata: Q114158038
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 12 novembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter