logo arlima

Een schoone historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck

Bibliographie

Titre:Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck (éd. 1612, inc.); De historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck (éd. 1612, expl.)
Date:XVIe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction du roman de Jean de Paris.
Incipit:Hier begint de prologhe van desen teghenwoordighen boeck, gheheeten Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck.
Ter eeren van Godt, onsen Schepper ende Verlosser der gantscher menschelijcker nature, ende der ghebenedijder maghet Maria, Zijn moeder, moghen wy doen ende segghen bi dese verganckelijcke weirelt yet dat Hem behaghelijck ende aenghenaem sy…
Explicit:… Daer na verscheyden sy uut dese werrelt om te reysen inde eeuwighe glorie des Hemels, daer ic Godt bidde ende alle heylighen dat Hy ons gratie geve dat wy daer moghen commen. A M E N.
Hie[r] eyndet de historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck.
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Een schoone historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck, die welcke nae dien dat zijn vader wederom ingeset hadde den coninck van Spaengien in zijn rijcke, troude door zijn vromicheyt ende door zijn gheschictheyt ende subtijlheyt de dochter vanden voorseyden coninc van Spaengien, welcke dochter hy in Vranckrijck voerde, ende sy leefden langhe in groote triumphe ende eere, ende tot lof van gans Vranckrijck.
  Antwerpen, Pauwels Stroobant, 1612
  ARLIMA: EA3637
  Exemplaire en ligne: [Göttingen]
 2. Dit is een schone historie van Jan van Parijs
  Amsterdam, Cornelis Dircksz I Cool, 1646
  ARLIMA: EA3638   USTC: 1033033
 3. Een schone historie van den edelen Jan van Parys, koningh van Vranckrijck: die door zijn groote vroomheyt, geschicktheyt, ende subtijlheyt, verkreegh ende troude de dochter des konings van Spangien, de welcke ondertrouwt was met den koningh van Engelandt, seer playsant om leesen
  Amsterdam, Jan Iacobz Bouman, 1658
  ARLIMA: EA3639
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 4. Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, coninck van Vranckryck, die door groote vromigheyt, geschicktheyt end subtielheyt verkreegh, ende ttoude [sic] de dochter van den coninck van Spagnien, de welck onder-trouw was met den coninck van Engelant
  Antwerpen, Joris Willemsens, [vers 1660]
  ARLIMA: EA3640
 5. Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, koningh van Vranckrijck: die door sijn groote vromigheyd, geschicktheyd en subtijlheyd, verkreegh, en trouwde de dochter des koningh van Spangien, dewelcke onder-trouwt was met de koningh van Engeland, seer playsant om te lesen
  Amsterdam, Casparus Lootsman, 1704
  ARLIMA: EA3641
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 6. Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, koningh van Vranckrijck: die door zijn groote vroomigheyt, geschicktheyt ende subtijlheyt, verkreegh en trouwde de dochter des koninghs van Spangien, dewelcke ondertrouwt was met den koningh van Engelandt, seer playsant om te lesen
  Amsterdam, Gysbert de Groot, 1728
  ARLIMA: EA3642
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 7. Een schoone historie van den edelen Jan van Parys coninck van Vranckryck: die door de groote vromigheyt, geschicktheyt ende subtielheyt, verkreegh, ende troude de dochter van den coninck van Spagnien, de welcke onder-trouw was met den coninck van Engelant. Seer playsant en vermakelyck om te lesen
  Antwerpen, Andreas Paulus Colpyn, [vers 1750]
  ARLIMA: EA3643
 8. Een schoone historie van de edele Jan van Parys, koning van Frankryk: die, door zyn groote vroomheid, geschiktheid en subtielheid, verkreeg en trouwde de dochter van den koning van Spanjen, dewelke ondertrouwd was met den koning van Engeland, zeer aangenaam om te lezen
  Amsterdam, S. en W. Koene, [vers 1780-1790]
  ARLIMA: EA3644
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 9. Een schoone historie van de edele Jan van Parys, koning van Frankryk: die, door zyn groote vroomheid, geschiktheid en subtielheid, verkreeg en trouwde de dochter van den koning van Spanjen, dewelke ondertrouwd was met den koning van Engeland, zeer aangenaam om te lezen
  Amsterdam, S. en W. Koene, 1789
  ARLIMA: EA3645
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 10. De schoon historie van den edelen Jan van Parys, koning van Vrankryk, die door groote vroômigheyd, geschiktheyd ende subtielheyd, verkreeg en trouwde de docter van den koning van Spagnien, de welke ondertrouw was met den koning van Engeland. Zeer plaisant en vermaekelyk om lezen
  Gent, Petrus Antonius Kimpe, [vers 1800-1815]
  ARLIMA: EA3646
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 11. Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, koning van Vrankryk, die doór de groote vroómigheyd, geschiktheyd en subtielheyd, verkreeg en trouwde de dogter van den koning van Spagnien, de welke ondertrouw was met den koning van Engeland. Zeer plaisant en vermaekelyk om leézen
  Antwerpen, Josephus Thys, [vers 1830]
  ARLIMA: EA3647
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 12. Schoone historie van den edelen Jan van Parys, koning van Frankryk, die door groote vromigheid en geschiktheid, verkrygde en trouwde de dochter van den koning van Spanjen, welke ondertrouw was met den koning van Engeland. Zeer vermakelyk om lezen
  Gent, I. C. Van Paemel, [s. d.]
  ARLIMA: EA3648
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 13. Schoone historie van den edelen Jan van Parijs, koning van Frankrijk, die door zijne groote vroomheid en geschiktheid de dochter van den koning van Spanje tot vrouw verkreeg, welke reede ondertrouwd was met den koning van Engeland. Vermeerderd met eenige vermakelijke vertellingen. Alles zeer aangenaam om lezen. Achtste verbeterde druk
  Gent, Snoeck-Ducaju en zoon, [s. d.]
  ARLIMA: EA3649
  Exemplaires en ligne: [IA] [Leiden]
Éditions modernes
 • Een schoone historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck, zoals gedrukt door Pauwels Stroobant te Antwerpen in 1612, in combinatie met de druk voor Jehan Bonfons, Parijs z.j. Kritische, synoptische editie bezorgd door Willem Kuiper, Amsterdam, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde, 2020, 180 p. [bouwstoffen.kantl.be]
  Édition antérieure:
  • Een schoone historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck. Synoptische kritische editie van Een schoone historie van Jan van Parijs, coninck van Vranckrijck zoals gedrukt door Pauwels Stroobant te Antwerpen in 1612, éd. Willem Kuiper, Amsterdam, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde (Nieuwe digitale reeks), 2014, 129 p. [hdl.handle.net]
Traductions modernes
 • en néerlandais moderne:
  • De historie van Jan van Parijs vertaald door J. J. Salverda de Grave met verluchtingen van P. A. H. Hofman, Leiden, Sijthoff (Fransche kunst, 16), 1921, [iii] + iv + 104 p. [Delpher] [IA]
   Version modernisée d'une édition ancienne non identifiée.
Études
 • Debaene, Luc, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, p. 223. [DBNL]
 • Valkhoff, Marius, « Notes sur Jan van Parijs et les livres populaires », Neophilologus, 23, 1938, p. 423-430. DOI: 10.1007/BF01526461
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8910


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper et Laurent Brun
Dernière mise à jour: 9 août 2020

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X