Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Bernat Metge

Bernart Metge

Biographie

Écrivain catalan

Bibliographie

Recueils
 • Bernat Metge, Les obres...: Lo llibre de mals amonestaments; Lo llibre de fortuna y prudencia; La historia de Valter y Griselda; y Lo somni. Textes autentichs publicats en vista de tots els manuscrits coneguts, per R. Miquel y Planas, Barcelona, [s. n.] (Biblioteca catalana), 1910, 252 p.
 • Bernat Metge, Anselm Turmeda, Obres menors. Text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A, 10), 1927, 178 p.
 • Bernat Metge, Obres completes i selecció de lletres reials per ell redactades, [a cura de Martí de Riquer], Barcelona, Selecta (Biblioteca Selecta, 69), 1950, 303 p.
 • Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer, Barcelona, Universidad de Barcelona, Facultad de filosofía y letras (Biblioteca de autores barceloneses), 1959, 382 p. + xxi p. de pl.
 • Bernat Metge, Obra completa, a cura de Lola Badia i Xavier Lamuela, Barcelona, Editorial Selecta (Col·lecció Antilop, 7), 1975, 289 p. — Réimpr.: 1983.
Généralités
 • Badia, Lola, « "Siats de natura d'anguila en quant farets": la literatura segons Bernat Metge », El Crotalón. Anuario de filología española, 1, 1984, p. 25-65.
 • Badia, Lola, De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 6), 1988, 196 p.
 • Badia, Lola, « Bernat Metge i les auctores: del material de construcció al producte elaborat », Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 43, 1991-1992, p. 26-40.
 • Badia, Lola, « Fa che tu scrive: variaciones profanas sobre un tema sagrado, de Ramon Llull a Bernat Metge », The Medieval Mind: Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, éd. Ian Macpherson et Ralph Penny, London, Tamesis (Colección Támesis. Serie A: Monografías, 170), 1997, p. 3-20.
 • Badia, Lola, « Metge medievale », Momenti di cultura catalana in un millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 2000), Napoli, 2003, t. 2, p. 99-112.
 • Cabré, Lluís, et Lola Badia, « Bernat Metge », Història de la literatura catalana. Literatura medieval (II): segles XIV-XV, éd. Lola Badia, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Barcino, Ajuntament de Barcelona, 2014, p. 185-238.
 • Cabré, Lluis, A. Coroleu et J. Kraye, éd., Fourteenth-Century Classicism: Petrarch and Bernat Metge, London, The Warburg Institute; Torino, Nino Aragno Editore (Warburg Institute Colloquia, 21), 2012, ix + 206 p.
 • Montoliu, Manuel de, Eiximenis, Turmeda i l'inici de l'humanisme a Catalunya: Bernat Metge, Barcelona, Alpha (Les grans personalitats de la literatura catalana, 4), 1959, 153 p.
 • Olivar, Marçal, « Un nou manuscrit d'obras de Bernat Metge », Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 6, 1919-1932, p. 366-377.
 • Olwer, Lluis Nicolau d', « Del classime a Catalunya. Notes a1 primer diàlech de BernAt Metge », Estudis universitaris catalans, 3, 1909, p. 429-444.
 • Par, Anfós, Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398), Halle a. S., Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 66), 1923, xi + 580 p. [IA: ex. 1, ex. 2]
 • Riquer, Martín de, Prologo a las "Obras de Bernat Metge". Edición de la "Biblioteca de Autores Barceloneses" de la Catedra Ciudad de Barcelona, Barcelona, Graficas Marina, 1959, 254 p.
 • Soldevila, Ferran, « Documents relatius a Bernat Metge », Estudis universitaris catalans, 6, 1912, p. 46-472.
 • Taylor, B., « Bernat Metge in the context of Hispanic Ciceronianism », Fourteenth-Century Clacissism: Petrarch and Bernat Metge, éd. Lluís Cabré, A. Coroleu et J. Kraye, London, The Warburg Institute; Torino, Nino Aragno Editore, 2012, p. 125-140.
 • Torró Torrent, Jaume, « Bernat Metge i Avinyó », Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui "Problemes i mètodes de literatura catalana antiga", Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000, éd. Lola Badia, Miriam Cabré et Sadurní Martí, Barcelona, Curial et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 85), 2002, p. 99-111.
 1. Llibre de Fortuna e Prudència

  Titre: 
  Date:1381
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:1194 vers
  Contenu: 
  Incipit:Jats qu·eu sia molt occupats
  d'alcuns affers qui m'an portatz
  en tal perill d'on cuyt morir,
  ges per ayçò no vulh jaquir…
  Explicit:… e morray, si·n suy cresegut.
  Ez ab aytan, Déus vos agut
  e us don peradis aprés mort,
  car yeu no say pus rich deport.
  Ffinit.
  Manuscrits
  1. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 8 [⇛ Description]
  2. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 831, f. 41r-58v [⇛ Description]
  Éditions modernes
  • Bernat Metge, Anselm Turmeda, Obres menors. Text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A, 10), 1927, 178 p.
  • Bernat Metge, Llibre de Fortuna i Prudència. Edició crítica de Lluís Cabré, Barcelona, Editorial Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció B, 30), 2010, 166 p.
  • El llibre de Fortuna e Prudencia de Bernat Metge. Edició crítica de Miquel Marco, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Letres, 2010, 140 p. [www.boneslletres.cat]
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 2. Ovidi enamorat

  Titre:Com se comportà Ovidi essent enamorat (ms.)
  Date:Avant 1399
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu:Traduction du De vetula pseudo-Ovidien.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 3. Sermó

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:211 vers
  Contenu:Parodie de sermon scholastique.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Bernat Metge, Anselm Turmeda, Obres menors. Text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A, 10), 1927, 178 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 4. La medessina feta per en Bernat Metge apropiada a tot mal

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:125 vers octosyllabiques à rimes plates
  Contenu:Poème parodique décrivant pour chaque mal d'amour son remède spirituel approprié.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Bernat Metge, Anselm Turmeda, Obres menors. Text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A, 10), 1927, 178 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 5. Valter e Griselda

  Titre: 
  Date:1388
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu:Traduction de la Patiencia Griseldis de Pétrarque.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • La historia de Valter e Griselda, arromancada per Bernat Metge. Seguida de les de La filla del rey d'Hungria, Frondino e Brisona y Paris e Viana: textes originals autentichs, publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives, Barcelona, [s. n.] (Histories d'altre temps, 1), 1910, xx + 130 p.
  • Bernat Metge, Anselm Turmeda, Obres menors. Text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A, 10), 1927, 178 p.
  • Bernat Metge, Valter e Griselda i altres textos, edició a cura de Sebastià Bech, Barcelona, Barcanova (Biblioteca didàctica de literatura catalana, 2), 1990, 142 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Butinyà i Jiménez, Júlia, Del "Griselda" català al castellà, Barcelona, Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona; Madrid: Universidad nacional de educación a distancia (Series minor, 7), 2002, 100 p. + [1] p.
  • Tavani, Giuseppe, « La Griseldis de Petrarca i la Griseldis de Bernat Metge », Els marges, 16, 1979, p. 99-104.
 6. Apologia

  Titre: 
  Date:1395
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 7. Lo somni

  Titre: 
  Date:1399
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit:Poc temps ha passat que estant en la presó, no per demèrits que mos perseguidors e envejosos sabessen contra mi (segons que despuis clarament a llur vergonya s'és demostrat), mas per sola iniquitat que m'havien, o per ventura per algun secret juí de Déu, un divendres…
  Explicit:… Dient Tirèsies aquestes paraules, los falcons, astors e cans dessús dits començaren a cridar e udolar fort agrament. E jo desperté'm fort trist e desconsolat, e destituït tro al matí següent de la virtut dels propris membres, així com si lo meu espirit los hagués desemparats.
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Bernat Metge, Lo somni, text, notes i glossari de Josep Maria de Casacuberta; introducció de Lluis Nicolau d'Olwer, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 1), 1925, 188 p. — Réimpr.: 1980.
  • Bernat Metge, Lo somni, edición, prólogo y notas de Antonio Vilanova Andreu, Barcelona, Consejo superior de investigaciones científicas, delegación de Barcelona, Instituto Antonio de Nebrija (Publicaciones de la Escuela de filología de Barcelona. Filología moderna, 7), 1946, 134 p.
  • Bernat Metge, Lo somni, reducció de Lluis Nicolau d'Olwer, Mexic, Ed. de la Biblioteca Catalana (Clàssics catalans, 2), 1946, 93 p.
  • Bernat Metge, Lo somni, a cura de Marta Jordà; pròleg de Giuseppe Tavani, Barcelona, Ed. 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 41), 1980, 147 p.
  • Bernat Metge, El somni, versio de Jordi Vinyes, Barcelona, Laertes, 1990, 168 p.
  • Bernat Metge, Lo somni, edició i notes a cura de Jordi Grifoll, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 12), 1993, 159 p.
  • Bernat Metge, Lo somni, edició i comentaris de Lola Badia, Barcelona, Quaderns Crema (Minima minor, 86), 1999, 267 p. — 2e éd., 2003. — Réimpr.: 2009.
  • Bernat Metge, Il sogno, a cura di Lola Badia e Giorgio Faggin, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Gli Orsatti: testi per un altro Medioevo, 18), 2004, 285 p.
  • Bernat Metge, Lo somni. Edició modernitzada i divulgativa de Lola Badia. Edició electrònica de Sadurní Martí, Narpan, 2004. [www]
  • Bernat Metge, Lo somni, edició crítica de Stefano Cingolani, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció B, 27), 2006, 302 p.
  • Bernat Metge, Lo somni = El sueño. Edición, traducción, introducción y notas de Julia Butiñá, Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea (Nivel alto), 2007, 293 p.
  Traductions modernes
  • en allemand:
   • Bernat Metge, Der Traum, aus dem Katalanischen übersetzt und eingeleitet von Roger Friedlein, Berlin et Münster, LIT; Barcelona, Barcino (Katalanische Literatur des Mittelalters, 6), 2013, 112 p.
  • en anglais:
   • The Dream of Bernat Metge, translated with an introduction and notes by Richard Vernier, Aldershot et Burlington, Ashgate, 2002, xxxvi + 87 p.
   • The Dream of Bernat Metge = Del somni d'en Bernat Metge. Translated into English by Antonio Cortijo Ocaña and Elisabeth Lagres; with an introduction and notes by Antonio Cortijo Ocaña, Amsterdam, Benjamins (IVITRA research in linguistics and literature, 4), 2013, 193 p.
  • en espagnol:
   • Bernat Metge, Sueño. Introducción de Lola Badia; [version española de Alfredo Darnell Gascou], Madrid, Alianza; Barcelona, Enciclopedia catalana (Biblioteca de cultura catalana, 14), 1987, 125 p.
   • Butiñá 2007 (voir sous Éditions modernes)
  • en français:
   • Bernat Metge, Le songe, traduit du catalan par Patrick Gifreu et présenté par Marina Mestre Zaragozá, Perpignan, Éditions de la Merci, 2015, 208 p.
  • en italien:
   • Badia et Faggin 2004 (voir sous Éditions modernes)
  Études
  • Badia, Lola, « Pròleg amb homenatge a Lo somni », Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui "Problemes i mètodes de literatura catalana antiga", Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000, éd. Lola Badia, Miriam Cabré et Sadurní Martí, Barcelona, Curial et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 85), 2002, p. 5-18.
  • Butina, J., « Ciceró i Ovidi a Lo somni », Actes de la Journée médiévale sur Bernat Metge (La Sorbonne, 1999), Revue d'études catalanes, 3, 2000, p. 85-120.
  • Cañigueral Batllosera, Pau, La influencia de Boccaccio en la literatura catalana medieval (1390-1495). Un estudio de la imitación literaria en Bernat Metge, Bernat Hug de Rocabertí y Joan Roís de Corella, Ph. D. dissertation, University of Massachusetts, Amherst, 2018, xii + 234 p. [umass.edu]
  • Cingolani, Stefano Maria, El somni d'una cultura: "Lo somni" de Bernat Metge, Barcelona, 2002.
  • Friedlein, R., « Bernat Metge, Lo somni (1398). Die Konkurrenz der Erkenntnisweisen zwischen scholastischem und humanistischem Diallogmodell », Poetik des Dialogs. Aktuelle Theorie und rinascimentales Selbstverständnis, éd. K. W. Hempfer, Stuttgart, 2004, p. 97-133.
  • Renedo Puig, X., « L'heretge epicuri a Lo somni de Bernat Metge », Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana, éd. L. Badia et A. Soler, Barcelona, 1994, p. 109-127.
  • Riquer, Martí de, « Influències del Secretum de Petrarca sobre Bernat Metge », Criterion, 9, 1933, p. 243-248.
  • Ruiz Simon, J. M., « Lo somni de Bernat Metge: el malson filosòfic d'un epicuri », Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui "Problemes i mètodes de literatura catalana antiga", Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000, éd. Lola Badia, Miriam Cabré et Sadurní Martí, Barcelona, Curial et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 85), 2002, p. 25-47.
  • Torró Torrent, Jaume, « Il Secretum di Petrarca e la confessione in Sogno di Bernat Metge », Fourteenth-Century Classicism: Petrarch and Bernat Metge, éd. L. Cabré, A. Coroleu et J. Kraye, London, The Warburg Institute; Torino, Nino Aragno Editore (Warburg Institute Colloquia, 21), 2012, p. 57-68.
  • Vilanova, Antoni, « La génesis de Lo somni de Bernat Metge », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 27, 1958, p. 123-156.
  • Xurriguera, J. B., F. C. Sainz de Robles et E. Aguilera, Bernat Metge, su obra "Lo somni" y sus versiones castellanas, Barcelona, Iberia, 1962.
Répertoires bibliographiques
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 13 janvier 2021